പഴയ പൊസ്റ്റുകൾ

2014, ഫെബ്രുവരി 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സംസാരം മധുരമായിരിക്കണം

               നാം ആശയ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് മുഖ്യമായും നമ്മുടെ സംസാരത്തില്‍  കൂടെയാണ്.നമ്മുടെ  ആന്തരീകമായ താല്‍പര്യംഉത്സാഹംആത്മാര്‍ത്ഥത ,ആദരവ്സഹിഷ്ണുത,അഹംഭാവം  എന്നിവയെല്ലാംനമ്മുടെ സംസാരത്തിലെസ്വരത്തിന്‍റെ വ്യതിയാനമനുസരിചു കേൾവിക്കാരന് വ്യക്തമാകുന്നുഒരേ വാക് തന്നെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്വര ഭേദംകൊണ്ട്  ചിലപ്പോള്  മിത്രങ്ങള് പോലും ശത്രുക്കള് ആകുന്നുഅത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവ്യക്തിയുടെ 
സ്വഭാവത്തിന്റെ  പ്രതിഫലനമാണ് അയാളുടെ സംസാരത്തിലെ സ്വരം.സംസാരത്തിലെ 
നമ്മുടെ സ്വര ഭേദമാണ്  സുഹൃത്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാനും സമൂഹത്തില്മാന്യതയാ എന്ന് 
മനസ്സിലാക്കി ആരെയും വെറുപ്പിക്കാതെ ആകര്ഷണീയമായ രീതിയില് സംസാരിക്കാന്  ശീലിക്കണം . 


**********
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ